Formularz zgłoszeniowy dziecka

  DANE ZGŁASZANEGO DZIECKA

  DANE O DZIECKU I RODZINIE

  RODZICE

  RODZEŃSTWO
  INFORMACJE O DZIECKU

  Proszę zaznaczyć znakiem V wybrane zdanie
  UMIEJĘTNOŚCI I POTRZEBY DZIECKA
  Prosimy o zaznaczenie najbardziej pasującej odpowiedzi
  SUGESTIE RODZICÓW DOTYCZĄCE OPIEKI NAD DZIECKIEM

  Wysłanie formularza zgłoszeniowego dziecka jest jednoznaczne ze zgodną na poniższe zobowiązania oraz oświadczenia. 

  Po podpisaniu umowy zobowiązuję się:

  • przestrzegać postanowień statutu żłobka
  • podawać do wiadomości żłobka jakiekolwiek zmiany w podanych wyżej informacjach
  • regularnie uiszczać opłaty za żłobek w wyznaczonym terminie
  • przyprowadzać i odbierać dziecko ze żłobka osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą Dziecku bezpieczeństwo
  • przyprowadzać do żłobka tylko zdrowe Dziecko
  • uczestniczyć w zebraniach Rodziców
  • korzystać z aplikacji ułatwiającej komunikację rodzic-opiekun
  • korzystać z autorskiej aplikacji umożliwiającej bezpieczny odbiór dziecka z placówki

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY (Dz.U. MEN nr 23, poz. 225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko pracownikom Żłobka, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

  Oświadczenie

  Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 § 1 K.K. („Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nie prawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”) oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem rzeczywistym.

  Ponadto wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Prywatny Żłobek Wesołe Safari w celach promocyjno-marketingowych, związanych z prowadzoną przez Żłobek działalnością zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

  Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie.